Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu w sklepie internetowym ELSYMCO

 • Przepisy wprowadzające

Regulamin ma zastosowanie do zakupów w Sklepie Internetowym – Elsymco.pl, prowadzonym przez Digital Vent Technologies s.r.o., z siedzibą pod adresem Velflíkova 4, 160 00 Praga 6, IČ 10888276, DIČ: CZ10888276, zarejestrowanym w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez ms w Pradze, sekcja C, wstawić 350206. 

Digital Vent Technologies s.r.o. jest wyłącznym przedstawicielem handlowym ELSYMCO s.r.o., ID 28505026, z siedzibą pod adresem K Roztokům 321/34, 165 00 Praga 6. 

Dane kontaktowe:

Telefon: +420 725 555 031, +420 725 555 131

Mail: info@elsymco.com

Adres dostawy / showroom: ELSYMCO, Velflíkova 4, Praha 6 160 00. 

Godziny otwarcia: Pon – Pt 9:00 – 16:00

Niniejszy Regulamin podlega postanowieniom § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej jako “Kodeks cywilny”), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej “Umową Sprzedaży”) zawartej pomiędzy Sprzedawcą lub inną osobą fizyczną (zwaną dalej “Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.elsymco.pl (zwanej dalej “stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej.

 • Definicje
 • Umowa konsumencka jest umową kupna, umową o dzieło lub inną umową, jeżeli stronami umowy są z jednej strony konsument, a z drugiej strony dostawca.
 • Sprzedawcą jest osoba, która zawierając i wykonując umowę, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza produkty lub świadczy usługi na rzecz kupującego.
 • Konsumentem kupującym lub tylko  konsumentem jest osoba fizyczna, która zawierając i wykonując umowę, nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu. Jest on uprawniony do odstąpienia od umowy na warunkach określonych poniżej.
 • Kupujący niebędący konsumentem (zwany dalej “kupującym, a nie konsumentem”) jest osoba, która zawierając i wykonując umowę, działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu. Nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy jako konsument, jest uprawniony jedynie do wymiany towaru na poniższych warunkach.
 • Konto użytkownika to interfejs sieciowy, z którego klient zamawia towary na stronie internetowej www.elsymco.pl
 • Regulamin stanowi integralną część umowy kupna-sprzedaży.
 • Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza nabyć towar od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która działa przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.
 • Postanowienia odbiegające od Regulaminu mogą być negocjowane w Umowie Sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 
 • Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie regulaminu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 • Konto użytkownika
 • Wszystkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego www.elsymco.pl są wiążące. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z niniejszym regulaminem oraz Procedurą reklamacyjną (www.elsymco.pl/procedura-reklamacyjna/).
 • Na podstawie rejestracji kupującego, dokonanej na stronie internetowej www.elsymco.pl kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towary. Jeśli pozwala na to interfejs internetowy, kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
 • Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych poprawnie i zgodnie z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika przy każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. 
 • Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika i nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim. 
 • Sprzedawca może anulować konto użytkownika, w szczególności jeśli kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 5 lat lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy zakupu, w tym warunki.
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
 • Zamówienie i zawarcie umowy kupna
 • Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 ustawy nr 89/2012 Dz. U. NOZ nie ma zastosowania.
 • Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty, z wyjątkiem opłat związanych z pakowaniem i wysyłką. Koszty te wymienione osobno w interfejsie internetowym mają zastosowanie tylko wtedy, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Nie ogranicza to możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży z kupującym na indywidualnych warunkach. 
 • Sposób zamawiania towarów
 • Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. 
 • Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić, zmienić i poprawić dane, które wprowadził w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk “zamów”.
 • Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi to Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu. 
 • Wysłanie zamówienia jest uważane za taką czynność kupującego, która niewątpliwie identyfikuje zamówiony towar, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny zakupu i jest wiążącą propozycją umowy kupna dla stron. 
 • Miejscem dostawy towaru jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 • Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi warunkami na stronie internetowej i potwierdzenie, że kupujący zapoznał się z niniejszymi warunkami. Sprzedawca jest zawsze uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia, do zwrócenia się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia. 
 • Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje dopiero z chwilą dostarczenia przyjęcia zamówienia, które sprzedawca wysłał kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
 • Umowa zawierana jest w języku czeskim, chyba że uniemożliwiają to okoliczności ze strony sprzedającego lub kupującego, umowa może być również zawarta w innym języku zrozumiałym dla stron.
 • W przypadku, gdy którykolwiek z wymogów określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle kupującemu na adres elektroniczny kupującego zmienioną ofertę wskazującą możliwe warianty zamówienia i poprosi kupującego o opinię.
 • Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna,a umowa kupna zawierana jest w takim przypadku wyłącznie poprzez akceptację kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze zdalnych środków komunikacji przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione w ten sposób przez kupującego ponosi kupujący. 
 • Odstąpienie od umowy kupna 
 • Kupujący konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument kupujący musi poinformować sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy, spółkę handlową ELSYMCO s.r.o., reprezentowaną przez wyłącznego przedstawiciela handlowego, Digital Vent Technologies s.r.o., z siedzibą pod adresem Velflíkova 4, 160 00 Praga 6, ID 10888276, NIP: CZ10888276, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawić 350206.
 • Na stronie internetowej sprzedawcy kupujący konsument może pobrać przykładowy formularz www.elsymco.pl/zawiadomienie-o-odstapieniu-od-umowy-kupna-2022.pdf wypełnić go i wysłać na adres e-mail info@elsymco.com lub wysłać wymagane informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego: www.elsymco.pl/kontakt/.
 • W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z warunkami, umowa kupna zostaje rozwiązana od początku, a strony są zobowiązane do zwrotu sobie nawzajem swojego świadczenia. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy przez kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedającego, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter zwykłą drogą pocztową.
 • W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie Regulaminu, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od dostarczenia towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.
 • Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną towarowi z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.
 • Do czasu przejęcia towaru przez kupującego, sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub na konto, z którego sprzedawca otrzymał płatność za towar.
 • Jeżeli prezent jest dostarczany kupującemu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu sprzedającemu wraz z towarem.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia zgodnie z § 2006 – § 2009 Kodeksu cywilnego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym telefonicznie lub mailowo w celu uzgodnienia dalszych kroków (wymiana zamówionego towaru na inny, anulowanie zamówienia itp.).
 • Kupujący niebędący konsumentem, tj. ten, który podał numer identyfikacyjny i NIP na zamówieniu, nie jest uprawniony do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy), jest uprawniony jedynie do wymiany towaru w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, chyba że strony postanowią inaczej. 
 • Zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego kupujący konsument nie może odstąpić od umowy w szczególności:
 • o świadczeniu usług, jeżeli zostały one spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • na dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnie od woli sprzedającego i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,
 • na dostawę towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
 • przy dostawie zapieczętowanego towaru, który konsument wyjął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych,
 • w przypadku sprzedaży w kasie bezpośrednio w sklepie (bez istniejącego zamówienia ze sklepu internetowego),
 • w sprawie dostarczania treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 • w sprawie dostawy towarów lub produktu na zamówienie lub który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego

Towar może zostać zwrócony w następujący sposób:

 • dostarczone za uprzednią zgodą do salonu ELSYMCO, Velflíkova 4, Praga 6 160 00. 
 • wysłać bez płatności za pobraniem na adres ELSYMCO, Velflíkova 4, Praga 6 160 00
 • Cena towaru
 • Ceny oferowanych towarów i usług obowiązują w momencie składania zamówienia i są ostateczne, tj. zawierają podatek VAT. Koszty pakowania i wysyłki zostaną dodane do ceny towaru i , o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skorygowania ceny towaru przed wysłaniem towaru, jeżeli stwierdzi, że towar został zaoferowany po niewłaściwej cenie. W takim przypadku kupujący musi poinformować o prawidłowej cenie i musi zgodzić się na korektę ceny. W przeciwnym razie umowa kupna nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez sprzedawcę.
 • Metody płatności:
 • kartą kredytową
 • przelewem internetowym
 • PayPal
 • Sposób dostawy, koszty dostawy
 • Dostawa jest świadczona przez firmę transportową GLS. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez klienta, klient jest informowany o wysyłce towaru drogą mailową i sms. Dostawa jest dostarczana w dni robocze w normalnych godzinach pracy. 
 • Terminy dostaw są jedynie orientacyjne i zależą od aktualnej sytuacji i zdolności produkcyjnych

indywidualne firmy transportowe.

 • Zamówienia o wartości powyżej 950 CZK są dostarczane bezpłatnie kurierem (przy wyborze standardowej opcji wysyłki).
 • Sprzedawca zawsze informuje klienta o wysłaniu towaru wiadomością na jego adres e-mail i telefon komórkowy (jeśli zostało to wskazane podczas wysyłania zamówienia). Jeżeli zamówionego towaru nie ma w magazynie, sprzedawca skontaktuje się telefonicznie z klientem i zaproponuje dalsze kroki, np. kolejne wykonanie, wydłużenie terminu dostawy lub odstąpienie od umowy.
 • Dokument podatkowy – faktura wysyłana jest do Klienta w dniu nadania jego przesyłki na kontaktowy adres e-mail, który podał przy wysyłaniu zamówienia lub który jest podany na jego koncie użytkownika.
 • Transport i dostawa towarów
 • W przypadku, gdy środek transportu zostanie uzgodniony na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 • Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru po dostarczeniu. 
 • W przypadku, gdy z przyczyn po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, odpowiednio kosztów związanych z innym sposobem dostawy. 
 • Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika i sprzedawcę. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika. 
 • Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane specjalnymi warunkami dostawy sprzedającego, jeżeli są one wydawane przez sprzedającego. 
 • Jeżeli kupujący jest konsumentem, jego prawo do zapłaty reklamacji nie zostaje w żaden sposób naruszone (www.elsymco.pl/procedura-reklamacyjna/).
 • Prawa i obowiązki wynikające z nienależytego wykonania
 • Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania podlegają odpowiednim ogólnie obowiązującym przepisom (w szczególności przepisom § 1914–1925, §§ 2099–2117 i §§ 2161–2174 kodeksu cywilnego oraz ustawie nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że towar nie ma wad w momencie odbioru. Nie dotyczy to towarów sprzedawanych po niższej cenie do wady, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, do używanego lub wystawionego towaru do wady odpowiadającej stopniowi jego użytkowania lub zużycia, które towar miał w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towaru.  
 • Prawo kupującego do wadliwego wykonania opiera się na wadzie, którą rzecz ma, gdy ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego, nawet jeśli staje się to widoczne później. Prawo kupującego ustala się również przez późniejszą wadę spowodowaną naruszeniem przez sprzedającego jego zobowiązania.
 • Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do:
 • usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy,
 • usunąć wadę poprzez naprawę rzeczy
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpienia od umowy.
 • Kupujący poinformuje Sprzedającego o wybranym przez siebie prawie przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego, nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący żąda naprawy wady, która okazuje się nieodwracalna. Jeżeli sprzedawca nie usunie wad w rozsądnym terminie lub jeśli powiadomi kupującego, że nie usunie wad, kupujący może zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu zamiast usunięcia wady, lub może odstąpić od umowy.
 • Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieznacznym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do rozsądnego rabatu od ceny zakupu.
 • Dopóki kupujący nie skorzysta z prawa do zniżki na cenę zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedawca może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć link prawny. Inne wady mogą zostać usunięte przez sprzedającego według jego wyboru poprzez naprawę rzeczy lub dostarczenie nowej rzeczy, wybór nie może powodować nieuzasadnionych kosztów dla kupującego.
 • Jeżeli sprzedawca nie usunie wady rzeczy w terminie lub odmówi usunięcia wady, kupujący może zażądać rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy ani zażądać dostawy nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał.
 • Reklamacje i rękojmia towaru
 • Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkt, chyba że dłuższa gwarancja jest określona dla poszczególnych towarów, oraz 24 miesiące na części zamienne zainstalowane przez profesjonalną firmę serwisową. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania produktów lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. Warunki gwarancji, konflikt z umową kupna i procesem reklamacyjnym, dochodzenie praw z tytułu wadliwego wykonania, są szczegółowo regulowane przez Procedurę reklamacyjną (www.elsymco.pl/procedura-reklamacyjna/).
 • Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: www.coi.cz, jest odpowiedzialna za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.
 • Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.
 • Polityka prywatności

obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej “rozporządzeniem RODO”) związanego z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna,  w celu negocjowania niniejszej umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznoprawnych Sprzedającego, Sprzedawca wykonuje za pomocą specjalnego dokumentu.

 • Postanowienia końcowe
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedającego, w dniu wysłania zamówienia elektronicznego przez Kupującego, który przyjmuje go bez zastrzeżeń.
 • Dokumenty zostaną dostarczone kupującemu na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika lub podany przez kupującego w zamówieniu.
 • Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że ten stosunek gospodarczy podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony przyznanej mu przez przepisy porządku prawnego, od których nie można odstąpić umownie i które w braku wyboru prawa miałyby zastosowanie na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 • Kupujący wyraża zgodę w rozumieniu § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianach w niektórych ustawach (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, z wysyłaniem przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny lub numer telefonu Kupującego. Sprzedawca wypełnia obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą specjalnego dokumentu.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się nieważne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia umownego nie wpływa na ważność lub skuteczność postanowień pozostałych.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, pierwotny Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży można uzyskać na żądanie przesłane na adres e-mail  info@elsymco.com.
  Niniejszy Regulamin oraz Procedura Reklamacyjna wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r. Zmiany Regulaminu i Procedury Reklamacyjnej są zastrzeżone.
 • Załącznik do Regulaminu składa się z wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna www.elsymco.pl/zawiadomienie-o-odstapieniu-od-umowy-kupna-2022.pdf